Ekonomija

We create for you.

Pridobivanje nepovratnih sredstev

+ Priprava vlog in svetovanje za pridobitev nepovratnih ali povratnih sredstev
+ Tehnično-administrativna podpora po odobritvi vašega projekta
+ Ocenjevanje in revizija projektov

Priprava investicijske dokumentacije

+ Priprava Dokumenta identifikacije investicijskega projekta (DIIP)
+ Priprava Predinvesticijske zasnove (PIZ)
+ Priprava Investicijskega programa (INVP)
+ Priprava Študije izvedbe (ŠI)

Priprava ekonomsko-poslovnih elaboratov in projekcij

+ Priprava poslovnih načrtov in investicijskih elaboratov
+ Priprava trženjskih strategij
+ Analiza tujih trgov

Priprava Študij izvedljivosti

+ Izdelava analize stroškov in koristi
+ Vrednotenje projektov s tehnološkega, ekonomskega, okoljevarstvenega in finančnega vidika
+ Value for Money analiza
+ Analiza tveganj in občutljivosti

Strateško načrtovanje v javnem sektorju

+ Priprava dolgoročnih strategij razvoja javnih organov/občin
+ Priprava strategij razvoja turizma
+ Vrednotenje programov in projektov (ex-ante, interim in ex-post evalvacija)

Strateško in projektno načrtovanje v zasebnem sektorju

+ Priprava strategij poslovanja
+ Analiza LCC (Life Cycling Cost)
+ Proaktivni krizni management
+ Strateško povezovanje s tujimi podjetji

Javno-zasebna partnerstva

+ Vrednotenje javno-zasebnih partnerstev in koncesij

Izobraževanje, informiranje in komuniciranje

+ Izvajanje izobraževalnih delavnic na temo projektnega vodenja, črpanja EU sredstev, virov financiranja, itd.

Vodenje in koordinacija strateških partnerstev

+ Strateška partnerstva programov Erasmus+, Interreg, Horizon, Norveški finančni mehanizem, itd.

Ekologija

Let`s get together.

Upravljanje strateških projektov

+ Vzpostavitev strateških projektov trajnostne mobilnosti in ureditev financiranja (ELENA facility, SID banka…)

Svetovanje na področju trajnostne mobilnosti

+ Vzpostavitev najoptimalnejših modelov e-mobilnosti
+ Upravičenost javno-zasebnih partnerstev na področju trajnostne mobilnosti

Energetika

Let`s create solutions.

Svetovanje na področju Obnovljivih virov energije (OVE)

+ Ocena upravičenosti postavitve vetrnih elektrarn, PV/solarnih elektrarn, idr.
+ Priprava PZI dokumentacije za postavitev SSE

Svetovanje na področju energetskega pogodbeništva

+ Vrednost koncesije in sofinanciranje partnerjev
+ Pogajanja z ESCO podjetji
+ Priprava ocene upravičenosti izvedbe projekta po modelu JZP

Priprava Razširjenih energetskih pregledov (REP)

+ Priprava enostavnih energetskih pregledov stavb, procesov
+ Priprava razširjenih energetskih pregledov stavb, procesov
+ Termografski pregledi

Priprava Energetskih izkaznic (EI)

+ Priprava in izdaja merjenih in/ali računskih energetskih izkaznic

Storitev energetskega managerja za občine in podjetja

+ Svetovanje s ciljem učinkovite rabe energije na ravni občine in/ali podjetja

Študije izvedljivosti (ŠI)

+ ŠI alternativnih sistemov za oskrbo z energijo
+ ŠI za daljinsko ogrevanje na lesno biomaso (DOLB)

Digitalizacija

Let`s shape future.

Celovita storitev digitalne preobrazbe podjetij

+ Priprava strategij digitalne transformacije
+ Priprava akcijskih načrtov digitalne transformacije
+ Vzpostavitev digitalne kulture podjetja
+ Razvoj digitalnih sposobnosti zaposlenih

Vzpostavitev e-poslovanja v podjetjih

+ Izdelava spletnih strani
+ Vzpostavitev e-trgovin/spletnih trgovin
+ Vzpostavitev e-poslovanja v podjetjih
+ Produktno-prodajni videi
+ Izobraževanja s področja digitalizacije procesov in poslovanja

Imate v mislih projekt?

Uresničimo ga .

Pokličite nas

Pišite nam

Poiščite nas na spletu